Služby majitelům nemovitostí

 • Vedení evidence spojené se správou a provozem domu, vedení evidence technického vybavení domu, nájemních jednotek a vedení účetnictví spojeného s provozem a správou domu
 • Zajišťujeme všechny služby spojené s provozem domů tj. např. úklid domu a kolem něho včetně údržby zeleně, odvoz PDO, kominické služby, deratizaci, dezinfekci, opravy, údržbu, provoz osvětlení spol. prostor, zvonků, elektr. vrátného a domácích telefonů, dodávku tepla a teplé užitkové vody, dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, dodávku elektrického proudu, plynu. opravy, údržbu, provoz a revize výtahů, STA, hromosvodů, rozvodů elektrické energie a plynu v domě
 • Obsluha, provoz, opravy a údržba domovního tepelného zdroje
 • Pojištění domu a jednání s pojišťovnou v případě likvidace pojistné události
 • Stanovení, výpočet a platba daně z nemovitostí a zastupování vlastníka před Finančním úřadem
 • Havarijní opravy a opravy poruch bránící řádnému provozu domu a nájemních jednotek
 • Kompletní servis při opravách, rekonstrukcích a půdních nadstavbách, tj. zpracování projektové dokumentace, stanoviska dotčených orgánů a organizací, podklady pro ohlášení stavby nebo stavební povolení, dozorování staveb, věcnou kontrolu prováděné práce a věcnou i formální kontrolu faktur a zajištění přejímacího řízení včetně podkladů pro kolaudaci
 • Výběrové řízení pro zajištění větších oprav či rekonstrukcí domů a bytů podle dohody s majiteli domů
 • Jednoduché i podvojné účetnictví spravovaných domů, vyhotovování podkladů pro přiznání daně z příjmu majitelů domů

Jednání s nájemníky

 • Vyhledáváme nové nájemce bytů a nebytových prostor na základě konzultace s vlastníkem domu
 • Uzavíráme nájemní smlouvy s nájemci bytů a nebytových prostor, zahrad, pozemků apod. na základě souhlasu vlastníka domu jsou
 • Přebírání a předávání volných bytů a nebytových prostor novým nájemcům
 • Výběr, evidence a vymáhání nájemného, zastupování vlastníka domu při jednáních s nájemci bytů a nebytových prostor i s příslušnými úřady a institucemi. Nájemné je vybíráno prostřednictvím inkasního střediska pošt – inkasem, složenkami či převodem z účtu
 • Vymáhání dlužného nájemného a úhrady nákladů za poskytované služby a zpracovávání podkladů pro soudní jednání, tj. jednání s nájemníky, sepisování dohod o uznání dluhu a pod.
 • Vyúčtování zálohovaných plateb (dodávka tepla a teplé vody, vodné-stočné, služby spojené s provozem domu) podle platných zákonů a vyhlášek
 • Právní zastoupení před soudy, , či správními orgány podle pokynů majitelů domů
 • Zajišťujeme veškeré potřebné doklady včetně znaleckého posudku, sepsání smluv až po jejich vklad do katastru u příslušného katastrálního úřadu při prodeji nemovitosti či jiné změně vlastnických vztahů

 

Veškerou evidenci zpracováváme na PC za pomoci řady speciálních programů, mimo jiné DES (Domovní evidenční systém) od pražské firmy TOM computer.

Výše uvedené činnosti jsou zajišťovány především našimi kvalifikovanými zaměstnanci, zejména pokud se jedná o organizační činnost. Většinu služeb spojených se správou a provozem domů zajišťuje naše servisní firma.

Spolupracujeme s advokátními kancelářemi a daňovými poradci. V oblasti údržby a drobných oprav spolupracujeme s řadou živnostníků a u větších oprav a rekonstrukcí se stavebními firmami a projekčními kancelářemi. Na opravy většího rozsahu zajišťujeme ve spolupráci s majiteli domů výběrová řízení.

Cena za výše uvedené služby závisí na rozsahu požadovaných služeb, na velikosti spravovaných nemovitostí, jejich fyzickém stavu, výtěžnosti a jejich celkovému počtu. U domů ve kterých zásadním způsobem převažují jako nájemní jednotky byty je ve většině případů odměna stanovována paušální částkou za každou spravovanou nájemní jednotku. U domů s rozsáhlými nebytovými prostorami je odměna zpravidla odvozována od výše tržeb.

Pro bližší informace nás kontaktujte.

Dotazy

Chcete se na něco zeptat?

Krédem naší společnosti je maximální spokojenost klientů.
Přesvědčte se o našich kvalitách.